CAP. I DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Prezentul statut a fost adoptat in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata.

Art. 2 Si-au manifestat liber vointa de asociere in sensul constituirii ,,ASOCIATIEI ANALISTILOR FINANCIAR-BANCARI DIN ROMANIA” si au stabilit scopul acesteia, astfel cum este consemnat in prezentul statut, in calitate de membri fondatori, un numar de 4 persoane.

2.1. Ori de cate ori o dispozitie statutara va fi neclara sau indoielnica, ea se va interpreta in sensul mentinerii asociatiei, realizarii scopurilor si obiectivelor sale, conform obiectului sau de activitate.

CAP. II DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA

Art. 3 Denumirea asociatiei stabilita prin actul constitutiv este ,,ASOCIATIA ANALISTILOR FINANCIAR-BANCARI DIN ROMANIA”, in baza dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sub nr.57661 din 04.12.2007.

3.1. Antetul documentelor emise de catre asociatie, sigiliile si parafele acesteia, firma sediului asociatiei si firmele sediilor filialelor vor purta denumirea intreaga sau numai initialele A.A.F.B.R.

Art. 4 Forma juridica. Asociatia este persoana juridica romana, independenta, apolitica si fara scop lucrativ.

4.1. Asociatia este accesibila tuturor absolventilor invatamantului superior economic, care au sustinut si promovat examenul de licenta si au atestat titlul de economist sau studii post universitare economice. Atestatarea trebuie sa fie valida potrivit normelor legale in vigoare atat in spatiul national cat si in cel al Uniunii Europene.

4.2. A.A.F.B.R. se poate afilia pentru realizarea scopurilor sale la, sau cu organizatii, asociatii, fundatii, federatii etc. atat din interiorul cat si din afara spatiului Uniunii Europene.

Art. 5 Sediul asociatiei este in Bucuresti, str.Ostasilor nr.27, sector 1.

5.1 Asociatia isi va putea infiinta filiale in spatiul Uniunii Europene si in afara acestuia, cu respectarea normelor legale in vigoare.

Art. 6 Durata. Asociatia se constituie pe o perioada nedeterminata, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prezentul statut.

CAP. III SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.7 SCOPUL

7.1. Asociatia se organizeaza si functioneaza in scopul optimizarii si consolidarii cadrului general necesar promovarii si sustinerii intereselor profesionale ale membrilor sai. Asociatia urmareste protejarea si promovarea drepturilor membrilor sai, privind exercitiul profesiei de analist financiar bancar si a intereselor legitime ale persoanelor juridice in cadrul carora isi desfasoara activitatea prin potentiale asocieri ulterioare.

7.2. Scopul asociatiei se realizeaza prin obiectul sau de activitate.

Art. 8 OBIECTUL DE ACTIVITATE

8.1. Obiectul de activitate al asociatiei il constituie desfasurarea unor programe de perfectionare in domeniul financiar bancar, de sustinere a intereselor profesionale si de promovare a actiunilor necesare optimizarii activitatii sistemului financiar-bancar.

8.2. In realizarea obiectului sau specific, asociatia desfasoara in principal urmatoarele activitati:

a) Identificarea problemelor specifice analistilor financiar-bancari, intampinate in activitatea de evaluare si prognoza a economiei si a sistemului financiar-bancar;

b) Stabilirea unor puncte de vedere comune pentru solutionarea unitara si in spiritul legii a problemelor identificate;

c) Perfectionarea profesionala continua a membrilor sai;

d) Apararea si promovarea drepturilor membrilor sai;

e) Organizarea de intalniri periodice ale membrilor sai pentru dezbaterea unor teme stiintifice specifice domeniului de activitate financiar-bancar si a altor teme economice de larg interes, putand face propuneri legislative adresate autoritatilor cu initiativa legislativa, pentru perfectionarea cadrului normativ de activitate in domeniul financiar-bancar;

f) Organizarea de simpozioane si elaborarea de tematici de studiu in domeniul financiar bancar precum si in legatura cu orice act normativ ce vizeaza activitatea domeniul financiar bancar sau conexa acestuia;

g) Asigurarea si, dupa posibilitati, sustinerea financiara a participarii membrilor la activitati cu caracter stiintific in spatiul EU si in afara acestuia, in baza aprobarii Consiliului Director;

h) Apararea, prin mijloace legale, a statutului profesional, prestigiului si demnitatii profesiei de analist financiar-bancar din sistemul financiar bancar;

i) Stabilirea si dezvoltarea de legaturi cu asociatii, uniuni, fundatii si orice alte organizatii legal constituite, din tara si strainatate, care au scop similar;

j) Constituirea bazei materiale si fondurilor proprii, in conditiile prezentului statut, pentru sustinerea activitatilor specifice;

k) Desfasurarea, in conditiile legii, de activitati economice necesare realizarii scopului si obiectului de activitate al asociatiei, fara ca prin aceasta sa fie afectat caracterul nelucrativ al asociatiei;

l) Organizarea de activitati culturale, de recreere si de destindere, putandu-si crea sau inchiria baze proprii in acest scop;

m) Desfasurarea de orice alte actiuni compatibile cu scopul si obiectul sau de activitate, in conditiile legii.

8.3 In indeplinirea atributiunilor sale specifice, asociatia va putea incheia, prin organele sale de conducere, contracte, acorduri, intelegeri si alte conventii cu organizatii similare si cu orice alte persoane juridice si fizice. De asemenea, dupa obtinerea tuturor aprobarilor cerute de lege, va putea edita si difuza carti, reviste, materiale audio-vizuale si alte asemenea produse cultural-stiintifice.

CAP. IV PATRIMONIUL

Art 9 PATRIMONIUL INITIAL

9.1. Patrimoniul initial constituit din aportul exclusiv al membrilor fondatori ai acestei asociatii este de 1000 lei.

9.2. Aportul membrilor fondatori este de 250 lei/persoana.

9.3. Taxa de inscriere si cuantumul cotizatiei anuale se va aproba de Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director.

9.4. Patrimoniul asociatiei va putea cuprinde bunuri imobile si mobile trecute in proprietatea, posesia, folosinta sau administrarea sa cu orice titlu, prin orice acte ulterioare.

Art. 10 RESURSE

10.1. Resursele financiare ale asociatiei sunt:

a) Cotizatii lunare ale membrilor asociatiei;

b) Venituri din activitatile economice desfasurate in conditiile art. 11 din prezentul statut;

c) Subventii, donatii, sponsorizari, contributii cu orice titlu, legate acceptate sub beneficiu de inventar si alte fonduri obtinute din tara sau strainatate de la persoane fizice si/sau juridice, dobanzi si dividende obtinute din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale, precum si venituri realizate din activitati economice directe;

d) Resurse obtinute de la bugetul de stat si de la bugetele locale;

e) Alte venituri dobandite in conditiile legii de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate (asociatii, fundatii, institutii, organisme etc.).

10.2. Liberalitatile de orice fel vor putea fi acceptate numai daca nu sunt afectate de conditii sau sarcini care pot leza autonomia functionala ori sunt contrare scopului asociatiei sau obiectului de activitate.

10.3. Cotizatia anuala va fi achitata nu mai tarziu de incheierea anului calendaristic.

Art. 11 FORME DE DEZVOLTARE

11.1. Cu aprobarea Adunarii Generale, in conformitate cu dispozitiile art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata, asociatia va putea infiinta entitati economice proprii, ori participa la activitatea economica a unor asemenea entitati, beneficiind de profiturile ramase dupa plata impozitelor prevazute de lege.

11.2. Profitul obtinut in situatia prevazuta la alin. 1 va fi folosit in exclusivitate pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fara a putea fi distribuit membrilor asociatiei sub forma de dividende ori sub alte forme de participare la profit.

CAP. V CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Art. 12 Organele de conducere, administrare si control ale A.A.F.B.R. sunt:

a) Adunarea generala

b) Consiliul Director

c) Cenzorul sau Comisia de Cenzori. A.A.F.B.R. va putea functiona cu un singur cenzor, atunci cand acesta este numit de catre adunarea generala ordinara, urmand ca in situatia in care numarul membrilor/asociatilor depaseste 100, A.A.F.B.R. sa functioneze cu o Comisie de cenzori formata din 3 membrii care indeplinesc cerintele legale. In lipsa numirii unui cenzor se vor aplica prevederile legale cu privire la controlul A.A.F.B.R.

Art. 13 ADUNAREA GENERALA

13.1. Adunarea generala este organul suprem de conducere si decizie, fiind compusa din toti membrii asociatiei.

13.2. Adunarea generala este ordinara si extraordinara.

13.3. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, precum si ori de cate ori este nevoie pentru luarea hotararilor de resortul acesteia. Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Presedintele Consiliului Director, din initiativa acestuia, precum si la cererea legitima a cel putin 2 membrii ai Consiliului Director, altii decat Presedintele, a cenzorului sau a Comisiei de cenzori, daca exista, sau a 1/3 din numarul total al membrilor/asociatilor A.A.F.B.R. care nu au dreptul de vot suspendat. Convocatorul se semneaza de Presedintele Consiliului Director si se aduce la cunostinta membrilor doar prin postarea sa pe site-ul Asociatiei si/sau prin orice mijloace de comunicare electronica aflate la dispozitia Asociatiei (email, fax), atunci cand membrul/asociatul a comunicat in scris A.A.F.B.R. datele de contact pentru comunicarea electronica in relatia cu A.A.F.B.R. Convocatorul va fi adus la cunostinta membrilor cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii primei adunari.

13.4. Adunarea generala ordinara are in principal urmatoarele competente:

a) Alege si revoca membrii Consiliului Director si ai Comisiei de cenzori.

b) Stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;

c) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, raportul de gestiune si raportul cenzorilor;

d) Aproba descarcarea de gestiune a personalului cu atributii de administrare; e) Analizeaza si aproba raportul de activitate al Consiliului Director pe anul precedent, prezentat de presedintele acestuia;

f) Aproba programul de activitate al asociatiei pentru exercitiul financiar urmator;

g) Are drept de control asupra Consiliului Director si Comisiei de cenzori;

h) Hotaraste cu privire la infiintarea de filiale.

13.5. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru luarea hotararilor de resortul acesteia. Prevederile art. 13.3. se aplica integral si cu privire la adunarile generale extraordinare.

13.6. Adunarea generala extraordinara are urmatoarele atributii:

a) Stabileste cotizatiile si alte prestatii ale membrilor;

b) Aproba propunerile Consiliului Director de infiintare a unor entitati economice pendinte de asociatie, precum si conditiile de organizare si functionare a acestora;

c) Hotaraste modificarea actului constitutiv si/sau statutului;

d) Hotaraste dizolvarea si trecerea la procedurile de lichidare a asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

e) Hotaraste asupra oricaror altor aspecte pe care legea sau prezentul statut le stabilesc ca fiind de competenta Adunarii generale.

13.7. Adunarea generala este statutara si adopta hotarari valabile astfel:

a) La prima convocare, in prezenta a jumatate plus unu din numarul total al membrilor, cu majoritatea voturilor celor prezenti;

b) La a doua convocare, in cazul neindeplinirii cvorumului de la lit. a), cu majoritatea voturilor celor prezenti, oricare ar fi numarul acestora.

13.71

(1) Membrii A.A.F.B.R. pot fi reprezentaţi la adunările generale de către alţi membrii A.A.F.B.R. pe baza unei împuterniciri scrise dată pentru respectiva adunare generală, insoţită de copia unui document de identitate valabil a celui reprezentat la adunare. Va fi admis votul prin corespondenţă şi împuternicire, inclusiv pentru Adunările Generale care au pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului Director şi a Preşedintelui Asociaţiei. Votul va fi secret, în cazul votului prin corespondenţă sau reprezentare se va folosi un formular de vot securizat prin numerotare şi semnăturile în original ale Preşedintelui şi unuia dintre Vicepreşedinţii Asociaţiei. Formularele de vot vor fi transmise de către secretarul tehnic al adunării generale fiecărui membru care îşi va manifestă dorinţa de a vota. Fiecare membru va vota prin completarea formularului de vot şi depunerea acestuia la secretarul Adunării Generale cu respectarea procedurilor de vot stabilite de Consiliul Director.

(2) Membrii A.A.F.B.R. pot vota cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale si prin corespondenta (electronica si/sau scrisa), pe formularul de vot care va fi postat pe site-ul A.A.F.B.R. cu cel putin 5 zile inainte de data adunarii si numai cu respectarea procedurilor de vot prin corespondenta (electronica si/sau scrisa) stabilite de Consiliul Director. Procedurile de vot prin corespondenta (electronica si/sau scrisa) pentru orice adunare generala pentru care este admis votul prin corespondenta conform prezentului Statut se stabilesc de Consiliul Director si se posteaza pe site-ul A.A.F.B.R. Votul prin corespondenta nu se poate da prin reprezentant.”

(3) Imputernicirea scrisa mentionata la alin (1) care poate fi data pentru orice adunare generala, cu exceptia adunarilor generale ordinare care au pe ordinea de zi alegerea Presedintelui Consiliului Director si a membrilor Consiliului Director, va mentiona modul in care reprezentantul membrului A.A.F.B.R. trebuie sa voteze pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi.

(4) In cazul adunarilor generale in care este admis votul prin corespondenta (electronica si/sau scrisa) membrii care voteaza prin corespondenta sunt considerati ca fiind prezenti si ca au participat la adunarea generala. (5) Fiecare membru A.A.F.B.R. are drept de vot in adunarea generala si si-l poate exercita numai daca nu a fost suspendat prealabil de Consiliul Director pentru neplata in termen a cotizatiei anuale. Suspendarea pentru neplata cotizatiei se aduce la cunostinta membrului A.A.F.B.R. prin orice modalitate de comunicare electronica (fax, email) sau prin scrisoare simpla. Membrii A.A.F.B.R. care au dreptul de vot suspendat pentru neplata cotizatiei nu sunt luati in calcul la determinarea cvorumului necesar pentru tinerea adunarilor generale, cvorumul raportandu-se la numarul membrilor A.A.F.B.R. care nu au dreptul de vot suspendat.

13.8. Convocatorul va cuprinde ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii acesteia. In convocatorul pentru prima sedinta se va putea mentiona si data, ora si locul de desfasurare a urmatoarei sedinte, pentru situatia in care la prima sedinta nu se intruneste cvorumul statutar.

13.9. Hotararile adunarii generale referitoare la modificarea scopului social al A.A.F.B.R. si dizolvarea si lichidarea acesteia se iau cu votul majoritatii tuturor membrilor A.A.F.B.R care nu au dreptul de vot suspendat in conditiile prezentului Statut. Hotararile adunarii generale cu privire la fuziunea si divizarea A.A.F.B.R. se iau cu respectarea cerintelor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000.

13.10. Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii adunarii generale este interesat personal sau prin sotul sau, ascendenti, descendenti, colaterali sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

13.11. Hotararile luate in adunarile generale cu respectarea prevederilor legale ale prezentului Statut si ale Actului constitutiv sunt obligatorii pentru toti membrii A.A.F.B.R., inclusiv pentru membrii A.A.F.B.R. care nu au luat parte la adunarile generale, care s-au abtinut de la vot, care au votat impotriva sau care nu si-au putut exercita dreptul de vot datorita suspendarii acestuia.

13.12. Hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociatiei care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data la care a avut loc sedinta sau de cand au luat la cunostinta de hotarare.

13.13. Hotararile adunarii generale se posteaza pe site-ul A.A.F.B.R. in cel mult 5 zile de la adoptarea acestora fiind mentionata pe site-ul A.A.F.B.R. si data postarii. Prin postarea pe site-ul A.A.F.B.R. se aduc la cunostinta membrilor A.A.F.B.R., inclusiv a celor care nu au participat la adunare, hotararile adoptate.

13.14. La orice adunare generala va fi intocmit un proces verbal de catre Secretarul General in care vor consemna hotararile luate cu privire la fiecare punct al ordinii de zi si se vor mentiona voturile “pro”, cele “contra” si abtinerile. Procesul verbal se semneaza de Secretarul General si se contrasemneaza de Presedintele Consiliului Director. Textul hotararilor adoptate in adunarea generala se semneaza de catre Presedintele Consiliului Director si Secretarul General sau, in lipsa acestuia de catre un Vicepresedinte si se posteaza pe site-ul A.A.F.B.R. conform prevederilor art. 13.13 din prezentul Statut. Presedintele Consiliului Director va intocmi si semna Statutul si Actul constitutiv consolidat al A.A.F.B.R care contine modificarile Statutului si Actului constitutiv al A.A.F.B.R.

Art. 14 CONSILIUL DIRECTOR

14.1. Consiliul Director este alcătuit din 5 membri aleşi individual de către Adunarea generală ordinara a membrilor A.A.F.B.R. pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. Unul dintre cei 5 membrii ai Consiliului Director este Presedintele. Atat Presedintele Consiliului Director cat si membrii Consiliului Director sunt alesi direct de catre adunarea generala ordinara dinte candidatii (membrii A.A.F.B.R.) care si-au manifestat dorinta de a candida. Cu exceptia Presedintelui Consiliului Director, ceilalti membrii ai Consiliului Director au calitatea de Vicepresedinti. In caz de ajungere la termen a mandatelor membrilor Consiliului Director acestia vor continua sa exercite functia pana la alegerea unor noi membrii ai Consiliului Director de catre adunarea generala ordinara si indeplinirea formalitatilor de publicitate necesare.

14.2. Consiliul Director numeste un Secretar General, dintre membrii A.A.F.B.R. sau din afara membrilor A.A.F.B.R. care va fi Secretarul General al Asociatiei si Consiliului Director si secretarul adunarilor generale ale Asociatiei. Secretarul General va fi remunerat, in conditiile legii.

14.21

(1) Cei 5 membrii ai Consiliului Director sunt alesi dintre membrii A.A.F.B.R. Candidaturile pentru alegerea in pozitia de Presedinte si cele pentru alegerea in pozitia de membru al Consiliului Director se transmit Secretarului General al A.A.F.B.R. si Consiliului Director al A.A.F.B.R prin orice mijloace de comunicare electronica, cu cel putin 48 de ore inainte de ora stabilita pentru tinerea adunarii generale pentru alegerea Presedintelui si a membrilor Consiliului Director.

(2) Orice membru A.A.F.B.R. isi poate depune candidatura, atat pentru functia de Presedinte al Consiliului Director, cat si pentru cea de membru al Consiliului Director si numai daca nu a depasit termenul de plata a cotizatiei anuale datorate A.A.F.B.R. Membrii A.A.F.B.R. nu pot propune candidatura altor membrii ai A.A.F.B.R.

(3) Vor fi considerati alesi in functiile pentru care candideaza, membrii A.A.F.B.R. care obtin cel mai mare numar de voturi “pro”, in ordinea clasarii. In anumite situatii de egalitate de voturi “pro” care nu fac posibila alegerea in functia de Presedinte sau de membru al Consiliului Director (Vicepresedinte) se va organiza in aceeasi zi, in continuarea sesiunii adunarii generale, un al doilea tur. In cazul functiei de Presedinte, in situatia in care nu exista un candidat care sa fi acumulat jumatate plus unul din numarul de voturi exprimate, vor intra in al doilea tur doar primi doi candidati in functie de numarul de voturi obtinute. Dintre acestia, va castiga candidatul care obtine in turul doi cel mai mare numar de voturi “pro”. In cazul functiei de membru in Consiliul Director (Vicepresedinte) vor intra in turul doi numai acei candidati care nu s-au ales din primul tur prin raportare la numarul de voturi “pro” obtinut si numai daca imposibilitatea formarii complete a Consiliului Director din primul tur s-a datorat unor situatii de egalitate de voturi “pro” (ex. daca in primul tur sunt 5 candidati clasati pe primul loc – au numar egal de voturi “pro”- toti cei 5 vor intra in turul doi; daca sunt 4 candidati clasati pe primul loc cu un numar egal de voturi “pro” nu se mai organizeaza turul 2, toti 4 sunt alesi; daca este 1 candidat care a obtinut cel mai mare numar de voturi “pro” in primul tur – acesta este ales – iar pe locul 2 se claseaza 4 candidati cu un numar egal de voturi “pro” vor intra in turul doi numai cei 4 candidati plasati la egalitate pe locul 2 pentru cele 3 functii ramase; daca dupa primul tur exista un candidat care a obtinut cel mai mare numar de voturi “pro”, pe locul 2 se claseaza un alt candidat si pe locul 3 alti 4 candidati cu un numar egal de voturi, in turul 2 intra numai cei 4 candidati care au obtinut numar egal de voturi “pro” pentru cele 2 functii ramase, etc.).

(4) In cazul in care nici in urma turului 2 nu se poate stabili componenta finala a Consiliului Director (1 Presedinte si 4 Vicepresedinti) datorita unor situatii de egalitate de voturi “pro”, se vor organiza in aceeasi zi tururi consecutive pana la alegerea componentei Consiliului Director.

(5) Candidatii care intra in tururile urmatoare primului tur au dreptul sa decida sa nu mai continue sa participe in oricare din aceste tururi, prin retragerea candidaturii. Daca prin retragerea candidaturii se formeaza numarul necesar de membrii ai Consiliului Director, nu se va mai organiza un alt tur, candidatii ramasi in cursa si care nu si-au retras candidatura fiind considerati alesi.

(6) In situatia de vacantare a functiei de membru in Consiliul Director (Vicepresedinte) – datorita renuntarii, decesului, pierderii calitatii de membru A.A.F.B.R. si/sau a altor evenimente similare -, Consiliul Director va desemna cu votul majoritatii membrilor Consiliului Director existenti, un alt membru A.A.F.B.R. care sa preia pozitia din Consiliul Director care s-a vacantat, pana la organizarea de alegeri pentru pozitia ramasa vacanta. In caz de egalitate de voturi, Presedintele Consiliului Director are vot decisiv. In caz de vacantare a functie de Presedinte al Consiliului Director va ocupa aceasta functie, pana la organizarea de alegeri, Vicepresedintele care a acumulat cele mai multe voturi la primul tur al alegerii Consiliului Director.

14.3. Statutul de membru fondator este o functie onorifica atribuita celor care au pus bazele asociatiei, care nu confera drepturi sau raspunderi suplimentare. Indiferent de schimbarea conducerii asociatiei, titulatura de membru fondator nu va putea fi luata sau acordata altor persoane decat celor care au semnat primul act constitutiv al asociatiei.

14.4. Consiliul Director se intruneste ori de cate ori este nevoie, la convocarea Presedintelui Consiliului Director sau a 3 dintre membrii Consiliului Director. Convocarea membrilor Consiliului se se face 7 zile inainte de data si ora stabilita pentru tinerea sedintei Consiliului Director. Problematica supusa dezbaterii membrilor Consiliului Director este mentionata pe scurt in convocator.

14.5. Membrii Consiliului Director pot lua decizii si prin corespondenta (fax, email). Deciziile luate prin corespondenta de catre Consiliul Director se semneaza de catre Presedinte si de Secretarul General, iar in lipsa desemnarii acestuia din urma, de catre un Vicepresedinte. Daca nu se prevede altfel in prezentul Statut, Comitetul Director ia decizii cu votul majoritatii membrilor sai.

14.6. Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a) Duce la indeplinire hotararile Adunarii generale;

b) Prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe anul precedent, raportul privind executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programului de activitate pe anul viitor;

c) Aproba primirea de noi membrii, suspenda dreptul de vot al membrilor A.A.F.B.R, atunci cand plata cotizatiei anuale nu a fost achitata in primele 6 luni ale anului de referinta, si exclude membri din cadrul A.A.F.B.R, atunci cand plata cotizatiei anuale nu a fost achitata pana la sfarsitul anului de referinta sau atunci cand un membru A.A.F.B.R a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca pentru orice infractiune de natura a afecta imaginea A.A.F.B.R. si a profesiei de economist, precum si atunci cand membrul A.A.F.B.R. are o conduita publica neadecvata in spatiul public (emisiuni, articole scrise, seminarii si intalniri cu public, etc) aducand jigniri si/sau acuze grave la adresa oricaruia din membrii A.A.F.B.R. si a A.A.F.B.R. Pentru orice alte motive nementionate expres in prezentul Statut, excluderea membrului A.A.F.B.R. se decide de catre adunarea generala a membrilor A.A.F.B.R, in baza unui raport scris al Consiliului Director. Dreptul de vot suspendat ca urmare a neplatii cotizatiei de membru, urmeaza a fi redobandit odata cu plata cotizatiei efectuata inainte de incheierea anului calendaristic relevant;

d) Decide necesarul de functii de executie, iar pentru acele functii care sunt retribuite stabileste nivelul de salarizare;

e) Hotaraste cu privire la schimbarea sediului asociatiei si modificarea in acest sens a actului constitutiv si statutului;

f) Indeplineste orice alte atributii ce decurg din lege, din prezentul statut si din hotararile Adunarii generale;

g) Orice alte atributii care nu sunt specificate explicit in prezentul Statut.

14.7. Consiliul Director este singurul abilitat sa exprime opinii publice in numele Asociatiei.

Art.15 PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

15.1. Presedintele Consiliului Director este si presedinte al Adunarii generale si reprezinta asociatia in toate actele, in conformitate cu statutul si cu hotararile Adunarii generale.

15.2. In lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt exercitate de unul dintre vicepresedinti, desemnat de acesta.

15.3. Consiliul Director poate numi un Secretar General care va asigura activitatea de intocmire si pastrare a tuturor documentelor si evidentelor privind adunarile generale, sedintele Consiliului Director, datele de contact ale membrilor si cererile si documentatia de aderare ale acestora, atunci cand aceste activitati nu sunt realizate de alte persoane catre care Asociatia a externalizat astfel de servicii.

Art. 16 PRESEDINTELE ASOCIATIEI

16.1. Presedintele asociatiei este in acelasi timp si presedintele Consiliului Director.

Art.17 ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI

17.1. Presedintele are urmatoarele atributii:

a) Asigura conducerea curenta a asociatiei intre sedintele Consiliului Director;

b) Reprezinta asociatia in raporturile cu autoritatile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate, precum si cu alte organisme din tara si strainatate;

c) Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei, stabilind competentele privind angajarea patrimoniala a asociatiei;

d) Numeste persoanele cu functii de executie si administrare curenta si le stabileste salariile;

e) Convoaca si prezideaza sedintele Consiliului asociatiei si ale Adunarilor generale ale acesteia; f) Ordoneaza cheltuielile asociatiei;

g) Urmareste realizarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli ale asociatiei;

h) Coordoneaza punerea in aplicare a deciziilor si programelor stabilite de Adunarea generala a asociatiei in vederea realizarii obiectivelor acesteia.

17.2. Presedintele poate transmite dreptul de reprezentare si poate delega o parte din atributiile sale altor membri ai Consiliului Director.

Art. 18 CENZORII

18.1. Atunci cand adunarea generala numeste un cenzor, controlul financiar al Asociatiei este asigurat de respectivul cenzor. Cand numarul membrilor A.A.F.B.R depaseste 100 controlul asociatiei va fi relizat de o Comisie de cenzori formata din 3 cenzori care respecta cerintele impuse de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 sau orice act normativ care o inlocuieste pe aceasta. In lipsa numirii unui cenzor se vor aplica prevederile legale cu privire la controlul A.A.F.B.R.

18.2. Daca nu sunt membrii ai A.A.F.B.R. cenzorii numiti de adunarea generala vor primi o indemnizatie, stabilita cu ocazia numirii/alegerii lor.

18.3. Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:

a) Verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;

b) Intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;

c) Prezinta anual raportul referitor la bilantul de venituri si cheltuieli ale asociatiei;

d) Propune Consiliului Director convocarea Adunarii generale ordinare sau extraordinare daca exista motive intemeiate.

e) Poate participa, fara drept de vot la adunarile generale si la sedintele Consiliului Director si sa sesizeze acestora aspectele mai importante constatate cu prilejul controalelor efectuate;

f) Orice alte atributii stabilite de Adunarea generala sau Consiliul Director.

CAP. VI STRUCTURI TERITORIALE

Art. 19 FILIALE

19.1 Asociatia isi poate constitui filiale atat in spatiul Uniunii Europene cat si in afara lui, potrivit scopului si obiectului sau de activitate, si cu respectarea normelor legale in vigoare.

19.2. Filiala asociatiei are organe de conducere proprii.

19.3. Filiala organizata in afara spatiului Uniunii Europene se supune conditiilor de forma si de fond prevazute de legea straina.

CAP. VII MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 20 DOBANDIREA CALITATII DE MEMBRU

20.1. Poate deveni membru al asociaţiei orice absolvent al invăţămantului superior economic care a susţinut şi promovat examenul de licenţă sau a absolvit invăţământul post universitar economic, a cărui activitate curentă justifică apartenenţa la asociaţie, cu aprobarea Consiliului Director, acceptă statutul şi plateşte cotizaţia.

20.2. Calitatea de membru al asociatiei se dovedeste cu legitimatie de membru si/sau orice alte insemne stabilite de Consiliul Director.

Art. 21 MEMBRII ASOCIATIEI

21.1 Membrii asociatiei sunt:

a) Membri asociati, in conditiile art. 20 de mai sus.

b) Membri de onoare, din randul personalitatilor din tara sau strainatate, care s-au remarcat prin activitatea didactica sau publicistica in invatamantul superior economic ori prin activitate stiintifica ori publicistica.

21.2. Membrii de onoare pot dobandi aceasta calitate numai cu acceptul lor prealabil scris. Desemnarea de membrii de onoare se face de catre Consiliul Director la propunerea oricaruia dintre membriiacestuia sau a 1/3 dintre membrii cu drept de vot ai Asociatiei. Membrii de onoare nu datoreaza cotizatii si nu au drept de vot.

21.3. La sedintele Adunarii generale, ca si la alte activitati ale asociatiei, pot fi invitate si personalitati ale vietii stiintifice a comunitatii europene si internationale.

Art. 22 DREPTURILE MEMBRILOR asociati sunt, in principal, urmatoarele:

a) dreptul de a participa la sedintele Adunarii generale, chiar si atunci cand are exercitiul dreptului de vot suspendat in conformitate cu prezentul Statut insa fara ca participarea sa sa fie avuta in vedere pentru stabilirea cvorumului;

b) dreptul de a vota cu privire la toate problemele ce se supun aprobarii Adunarii generale, cu exceptia cazurilor de abtinere prevazute prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 si a cazurilor de suspendare a dreptului de vot prevazute de prevederile prezentului Statut;

c) dreptul de a participa la toate activitatile organizate de Asociatie.

d) dreptul de a alege si de a fi alesi in structurile de conducere ale Asociatiei (Consiliul Director), daca nu se afla in situatia de suspendare a dreptului de vot ca urmare a neplatii la scadenta a cotizatiei anuale.

Art. 23 OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATIEI:

a) Sa respecte prevederile statutului si sa aplice hotararile organelor sale de conducere;

b) Sa actioneze pentru cresterea prestigiului asociatiei;

c) Sa plateasca cotizatia in termenul stabilit statutar (in numerar sau prin transfer bancar), respectiv pana la sfarsitul anului curent pentru anul curent, si sa se achite de celelalte sarcini stabilite de organele de conducere ale Asociatiei. Cotizatia poate fi platita si de o alta persoana sau de o alta entitate, cu mentionarea membrului pentru care se face respectiva plata.

d) Sa se preocupe in permanenta de ridicarea propriului nivel profesional;

e) Sa aiba, in toate imprejurarile, o conduita onorabila;

f) Sa participe la toate activitatile impuse de buna functionare a asociatiei;

g) Sa nu exprime pareri in numele asociatiei, daca nu a fost imputernicit in acest sens.

h) Sa aiba initiative in propunerea de programe si activitati care sa fie desfasurate de A.A.F.B.R. si sa participe la pregatirea, sustinerea si organizarea acestora.

Art. 24 PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

24.1. Calitatea de membru se pierde de drept, prin deces, prin pierderea capacitatii de exercitare a functiei de economist, cu exceptia celor care se pensioneaza, prin retragere voluntara si dizolvarea asociatiei, precum si prin excludere in conditiile prezentului statut.

24.2 Orice membru se poate retrage din asociatie in care scop depune o cerere la secretariatul asociatiei spre a fi supusa aprobarii Consiliului Director. Membrul asociatiei retras nu poate pretinde recuperarea de la asociatie a sumelor platite cu titlu de cotizatie sau cu alt just titlu. Datoriile reciproce in curs de executare se vor executa pana la completa lor stingere.

24.3 Un membru al asociatiei poate fi exclus la propunerea motivata a Consiliului Director, cu aprobarea Adunarii generale, daca:

a) Are o conduita contrara statutului si scopului asociatiei;

b) Incalca indatoririle ce-i revin prin statutul de fata;

c) Este condamnat definitiv, printr-o hotarare judecatoreasca, cu pedeapsa privativa de libertate ori i-a fost interzisa exercitarea profesiei de economist.

CAP. VIII GESTIUNE SI CONTABILITATE

Art.25 Asociatia isi organizeaza contabilitatea proprie si evidentele de gestiune economico- financiara corespunzatoare scopului si obiectului de activitate.

25.1. Anul financiar pentru asociatie incepe la 1 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie a fiecarui an.

25.2 Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii asociatiei si sfarseste la 31 decembrie a anului in care acesta s-a constituit.

CAP. IX DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art.26 Asociatia se poate dizolva, trecandu-se la procedura de lichidare in urmatoarele situatii:

a) De plin drept, in conditiile prevazute de actul normativ care reglementeaza materia;

b) Ca urmare a unei hotarari judecatoresti ramasa definitiva in conditiile legii;

c) Pe baza hotararii Adunarii generale in conditiile legii.

Art. 27 Dizolvarea asociatiei nu atrage raspunderea patrimoniala a organelor sale care au actionat legal in numele asociatiei, cu exceptia cazului cand insasi fapta ilicita a acestor organe constituie motivul dizolvarii.

Art. 28 Lichidarea asociatiei in situatia dizolvarii prin hotararea Adunarii generale se va face in modul stabilit de aceasta.

Art. 29 Lichidarea asociatiei se va realiza potrivit prevederilor legale aplicabile.

Art. 30 In toate situatiile bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite unei asociatii profesionale cu un scop similar sau apropiat.

CAP. X DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 31 Asociatia poate angaja personal de specialitate pentru realizarea activităţilor administrative: financiar-contabile, juridice, secretariat, etc.

Art. 32 Asociatia are dreptul la organ de presa, sigla, stampila, drapel, legitimatie si insigna proprie.

Art. 33 Asociatia, va respecta toate obligaţiile ce decurg din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 modificata si aprobata prin Legea 246/2005, prevederile prezentului statut completându-se cu dispoziţiile legale în vigoare.

Preşedinte al Consiliului Director

Radu Crăciun